mail tisk

KAFOMET pre materské školy - VÝBER I

KAFOMET pre materské školy - VÝBER I

KAFOMET pre MŠ – VÝBER obsahuje to najlepšie z KAFOMETU pre MŠ (vyšiel v októbri 2008). Všetky príspevky majú v úvodnej časti zrozumiteľne a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 uvedené očíslované výkonové štandardy (špecifické ciele), ako aj edukačné ciele (čiastkové ciele).

 

 

OBSAH

V novom KAFOMET-e nájdete:

  • v praxi overené nápady na okamžité použitie s očíslovanými výkonovými štandardmi a edukačnými cieľmi,
  • prepojenie každého príspevku so vzdelávacími oblasťami rozvoja osobnosti dieťaťa (perceptuálno-motorická, kognitívna, sociálno-emocionálna) a tematickými okruhmi (Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra), ako ich definuje Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie,
  • pestré edukačné aktivity vhodné na využitie počas jednotlivých ročných období, ale i celoročne,
  • konkrétne postupy pri realizácií inovatívnych metód,
  • praktickú štruktúru námetov: zámer celku, výkonové štandardy, edukačné ciele, pomôcky, postup, spätná väzba, tipy, návrhy na obmeny, dobré rady,
  • informácie dôležité pre prácu riaditeľky MŠ,
  • riekanky, hádanky, piesne,
  • fotografie – ukážky realizácie činností.

Základný KAFOMET má podobu krúžkového zakladača formátu A4 a obsahuje viac ako 240 tlačených alebo elektronických strán praktických metodických námetov.

KAFOMET je prehľadne rozdelený do siedmich farbou rozlíšených hlavných oddielov – kapitol: POHYB (POH), KOMUNIKÁCIA (KOM), POZNÁVANIE (POZ), ESTETIKA A PRAKTICKÉ ČINNOSTI (EST, PKT), PROJEKTY A TEMATICKÉ CELKY (PRJ, TC), RIADENIE ŠKOLY (RŠ), RÔZNE (RÔZ).

REDAKČNÁ RADA

Doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. - Pedagogická fakulta UK, Bratislava
PaedDr. Blanka Lehotayová - MPC Trenčín
PaedDr. Eva Bruteničová - MPC Bratislava 
Mgr. Tünde Leginusová - MŠ Veľký Biel
PaedDr. Ilona Uváčková - Štátna školská inšpekcia, Bratislava
PaedDr. Silvia Mináriková - MPC Trnava

AUTORI

Autormi sú mnohí skúsení učitelia a metodici, ktorí publikovaný námet overili v praxi. Táto pestrosť zaručuje výmenu skúseností a napĺňa naše heslo: „Učitelia učiteľom“. Autormi sa v budúcnosti môžete stať i vy.

OBJEDNAŤ

 

<< zpět